Search
  • Martina Drahošová

13 spôsobov efektívneho využívania myšlienkových máp


Tony Buzan, autor kníh o myšlienkových mapách, hovorí: „Ľudský mozog pri premýšľaní nepracuje s panelmi nástrojov a ponukou funkcií; funguje organicky ako všetky prírodné formy – nech už ľudská obehová či nervová sústava alebo ako vetvy stromu a žilky listu. Aby mu to myslelo dobre, potrebuje nástroj, ktorý sa podobá týmto organickým tokom. Týmto nástrojom sú myšlienkové mapy.“

Myšlienkové mapy môžete tvoriť pomocou softvérov na to určených alebo ak uprednostňujete pero a papier, môžete si ich vytvoriť aj rukou. Ale tvorba myšlienkových máp pomocou nástrojov ako MindJet je efektívnejšia a rýchlejšia.

V predchádzajúcom článku Ako vytvoriť myšlienkovú mapu, som vám opísala čo sú myšlienkové mapy a ako sa vytvárajú. Teraz si povieme o ich širokom spektre využitia. Sú ako švajčiarsky nožík, stále objavujete nové a nové možnosti využívania.

1. Riešenie problémov

Pri riešení problémov hľadáme odpoveď na nejakú otázku, ktorá nás trápi. Táto otázka alebo problém, ktorý chcete vyriešiť bude ústrednou ideou myšlienkovej mapy. K nej vytvoríme vetvy s otázkami: Kto? Čo? Kde? Kedy? Prečo? Ako? A na každú z nich sa separátne pokúsite nájsť odpovede.

Akonáhle začnete odpovedať na tieto otázky, vo vašej hlave sa častokrát vynoria vzťahy medzi jednotlivými odpoveďami, ktoré v myšlienkových mapách môžete vyznačiť. Týmto spôsobom si objasníte problém, čo uľahčí riešenie vášho problému.

2. Poznámky z meetingov

Mnoho ľudí si počas meetingov robí klasické poznámky na papier, avšak meetingy často nenapredujú podľa naplánovanej agendy. A papier má taktiež limity. Ak sa chcete vrátiť k predchádzajúcej téme, často sa stane, že nemáte miesto kde by ste si poznámku zapísali. Keď si ju zapíšete inde, nastáva chaos.

Preto je výhodnejšie pre tento účel využívať myšlienkové mapy. V nich si ako ústrednú tému určíte názov alebo tému meetingu a do každej z vetiev vychádzajúcich z nej si zaznamenáte jednu z plánovaných tém.

Následne podľa preberaných tém sa vraciate k jednotlivým vetvám a zapisujete si poznámky, myšlienky a podstatné informácie.

Týmto spôsobom budete mať vždy myšlienky usporiadané a budete v nich vidieť jasné súvislosti.

3. Zhrnutie kníh

Pri čítaní kníh si, ako mnohí ľudia, robím rada poznámky. Predtým som si ich robila priamo v knihách, ale po čase som zhodnotila, že táto metóda nie je efektívna. Keď som začala používať myšlienkové mapy, zaznamenávanie zaujímavých myšlienok z kníh sa stalo jednoduchším a efektívnejším.

V tomto prípade si ako hlavnú tému dáte názov knihy a ako jednotlivé vetvy myšlienkovej mapy určíte kapitoly knihy, ktorú momentálne čítate. Ku každej kapitole priradíte ďalšiu líniu vetiev s názvami podkapitol. Do takto pripravenej štruktúry si budete počas čítania knihy zaznamenávať zaujímavé myšlienky alebo úseky podkapitol s číslami strán, ktoré by ste v budúcnosti mohli využiť napríklad pri písaní článku alebo záverečnej práce.

4. Projektový manažment

Myšlienkové mapy sú úžasným nástrojom tvorby projektového plánu. Môžete si v nich naplánovať prakticky všetko, čo potrebujete a následne, takto vytvorený projektový plán vyexportovať do MS Project.

Začnete tak, že si napíšete názov projektu alebo hlavný cieľ projektu ako ústrednú tému. Ja pokračujem pomocou brainstormingu tak, že si zapíšem v myšlienkovej mape všetky nápady čiastkových cieľov. Potom ich podľa logickej a časovej následnosti postupne priraďujem k hlavnému cieľu.

Po určení čiastkových cieľov projektu, k nim následne vytvoríme novú líniu vetiev s úlohami alebo aktivitami, ktoré je potrebné vykonať za účelom splnenia daného čiastkového cieľa. Ak je potrebné rozdeliť úlohy na čiastkové úlohy, urobíme tak.

Následne všetkým úlohám a čiastkovým úlohám začneme určovať časy trvania, teda dátumy začiatku a ukončenia daných úloh, čím vytvoríme časový plán projektu. Ďalej určíme zodpovedné osoby a zdroje nevyhnutné na vykonanie úloh. Týmto spôsobom vytvoríme úplný projektový plán.

5. Študovanie

Počas štúdia je užitočné využívať myšlienkové mapy minimálne na tri účely. Prvým z nich je zaznamenávanie si poznámok počas prednášok, čo vám zjednoduší následné chápanie súvislostí učiva a študovanie na skúšky.

Druhým spôsobom je počas učenia sa z kníh robenie si záznamov, teda „výcucov“, ako som spomínala v bode 4. Zhrnutie kníh. Takto si urobíte myšlienkovú mapu s hlavnými informáciami o danom predmete, ktoré následne môžete prepojiť s myšlienkovými mapami z prednášok.

Tretím využitím myšlienkových máp na študovanie je pri písaní seminárnych alebo záverečných prác. Tu si vytvoríte štruktúru práce a samotný text spolu s obrázkami, ktorý si potom vyexportujete so MS Word. A máte hotovú prácu aj s obsahom, kapitolami a podkapitolami. Ja takto píšem moje záverečné práce. Je to efektívnejší spôsob, ako písanie v samotnom MS Worde.

6. Určovanie cieľov

Ako všetci viete, je dobré si stanovovať ciele do budúcnosti. Tieto ciele je potrebné si niekde zaznamenať, aby sme mali vždy na mysli, ako máme ďalej postupovať. Je to dobrý spôsob dosahovania svojich cieľov, pretože máme napísaný zoznam, podľa ktorého treba postupovať, aby sme napredovali v našej kariére. Mnoho ľudí si svoje ciele píše ako zoznam na papier.

Vhodným nástrojom na stanovovanie si cieľov sú myšlienkové mapy. Pýtate sa prečo sú lepšie ako písanie si poznámok na papier?

Pretože sú vizuálne a váš mozog si vie pomocou nich evokovať výsledky, ktoré predstavujú jednotlivé ciele. Čo vás inšpiruje k ich napĺňaniu. Na prebudenie vášho mozgu je potrebné používať v myšlienkových mapách aj obrázky. Pomocou nich vie mozog lepšie vytvárať asociácie daných cieľov.

Ak ich máte uložené vo svojom počítači alebo prípadne v cloudovom úložisku, existuje menšia pravdepodobnosť, že ich stratíte, ako v prípade písania poznámok na papier.

7. Brainstorming

Metóda brainstorming je úžasná pri generovaní nových myšlienok. Ak hľadáte riešenie problému alebo vytvárate projektový plán, ako som spomínala v bode 5. Projektový manažment, je užitočné využiť brainstorming.

Pomocou myšlienkových máp je brainstorming hračkou. Stanovíte si hlavnú ideu a začnete si bez vytvárania vetiev zapisovať myšlienky, ktoré vás napadajú k danej téme. Ako náhle skončíte s generovaním myšlienok, zrevidujete ich. Tie čo nevyhovujú vymažete a vyhovujúce myšlienky priradíte k hlavnej idei. Určíte im priority, čo vám uľahčí vaše myšlienkové pochody a taktiež aj riešenie vášho problému.

8. Vedomostný manažment (Knowledge Management)

V prípade, že sa venujete nejakej oblasti alebo zbierate dlhodobo informácie o predmete vášho záujmu, určite máte vo svojom počítači nespočetné množstvo dokumentov rôzneho formátu a súborov a podsúborov na danú tému. Zo začiatku v nich máte poriadok, viete kde čo hľadať. Avšak postupom času sa vám stane, ako mne, že vám toto množstvo dát prerastie a začnete mať chaos vo vašich súboroch.

Jednoduchým spôsobom založenia si vedomostnej banky na danú tému je vytvorenie myšlienkovej mapy a podtémami. Tu si môžete napísať nielen poznámky, ale aj vložiť všetky vaše súbory. Takto ich zrozumiteľne usporiadate štruktúrovaným spôsobom na jednom mieste a nikdy nebudete mať problém ich nájsť, keď sa k nim budete chcieť vrátiť.

9. Rozhodovanie

Pri rozhodovaní je vždy vhodné mať zoznam možných riešení s ich plusmi a zápormi, či sa jedná o rozhodnutie o výbere vysokej školy, práce, dovolenky alebo riešenia problému. Výhodou myšlienkových máp je, že sú vizuálne. Teda je jednoduchšie si vytvoriť v nich rozhodovací strom, kde si zapíšete jednotlivé riešenia problému, zaznačíte si v nich vzťahy medzi riešeniami a ich pozitíva a negatíva.

Na základe zostavenia si rozhodovacieho stromu a zapísania si všetkých súvislostí je jednoduchšie si vybrať optimálne riešenie.

10. Zoznam úloh

Dennodenne má každý z nás nespočetné množstvo úloh, ktoré musí dokončiť. Mnohí si píšu zoznam úloh na papier a po ich splnení si ich odškrtávajú. Alebo druhou možnosťou je vytváranie si pripomienok v kalendári. Myšlienkové mapy sú rýchlym spôsobom zaznamenávania si úloh. Môžete si v nich zapisovať úlohy na jeden deň alebo na týždeň, či mesiac. Zoznamy úloh si môžete zostavovať na základe témy, podľa ľudí, podľa miesta kde ich máte vykonávať.

Napríklad, keď zostavujem blogový editoriál na najbližší mesiac, najskôr si určím témy, ktorým sa chcem venovať. Následne v ďalšej vetve myšlienkovej mapy si napíšem predbežné názvy článkov, ktoré plánujem publikovať. Ku každému článku si určím termín, do kedy má byť dokončený a zdroje inšpirácie v podobe kníh, článkov a iných materiálov. Určím si cieľovú skupinu, pre ktorú článok píšem. Takto pri písaní ako písať článok.

11. Písanie kníh

Písanie kníh je tvorivá činnosť a ktorý nástroj podporuje tvorivosť? Áno, myšlienkové mapy. Teda sú správnym nástrojom na písanie kníh akéhokoľvek typu. Či ide o písanie záverečných prác, ako som už spomínala, alebo písanie románu, odbornej knihy, eKnihy alebo akejkoľvek príručky.

Pomáhajú vám generovať idei a následne ich rýchlo a efektívne usporiadať v následných súvislostiach. Myšlienkové mapy vám uľahčujú prípadné zmeny vo vašom diele. Keď napríklad potrebujete zmeniť následnosť kapitol, je to jednoduché. Chytíte jednu z hlavných vetiev alebo podvetiev, ktoré predstavujú kapitoly a podkapitoly a presuniete ich na miesto určenia. Takto jednoducho viete pracovať s vašim obsahom.

12. Plán podnikania

Každého z nás už niekedy napadla myšlienka zaujímavého podnikania alebo idei, ktorú by bolo jedného dňa zaujímavé uskutočniť. Ak nás už takáto idea napadne, je dobré si ju zaznamenať a rozpísať do podrobnosti.

Ideu vášho podnikania zadáte ako hlavnú bunku vašej myšlienkovej mapy a hlavnými vetvami budú hlavné koncepty, ako podnikateľský plán, marketingový plán, prieskum trhu, rozpočet, predajná stratégia, cieľová skupina, právne záležitosti.

Tieto následne rozdelíte na jednotlivé aktivity. Ako príklad si uvedieme marketingový plán, kde ako aktivity môžete mať: vytvorenie webstránky a blogu na danú tému, vytvorenie profilov na sociálnych médiách, brožúry, články v tlači, reklama a ďalšie.

13. Plánovanie podujatí

Plánovanie podujatí je vždy náročné. Či už ide o recepciu, konferenciu alebo iný typ podujatia. Potrebujete najskôr uskutočniť analýzu trhu s podobnými podujatiami a na základe toho naplánovať miesto a dátum podujatia. V prípade konferencie alebo workshopu musíte vybrať vhodných prednášajúcich pre danú tému. Dohodnúť s nimi podmienky ich účasti na podujatí. Zaobstarať občerstvenie. Pripraviť program podujatia. Rozdeliť úlohy v rámci tímu.

Na naplánovanie všetkých vecí pre úspešné usporiadanie podujatia vám pomôžu myšlienkové mapy. Pomocou nich jednoducho naplánujete akékoľvek podujatie.

Aj vy si myslíte, že využívanie myšlienkových máp je užitočné a chcete sa naučiť efektívne s nimi pracovať?

Či ste už pracovali so softvérmi na tvorbu myšlienkových máp alebo nie, môžete skúsiť absolvovať kurzy tvorby myšlienkových máp MindJet MindManager. Na tomto kurze sa naučíte správne pracovať s týmto softvérom a získate vedomosti o využití MindJetu na podporu vašich pracovných procesov.

#Myšlienkovémapy #MindJet #kreatívnemyslenie #sposobyvyuzivaniamyslienkovychmap

760 views

© 2018 ITMG, s.r.o.