top of page

 VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY 

" Analýza požiadaviek trhu práce "

Predmetom tejto zákazky je definovanie požiadaviek trhu práce na pracovníkov pracujúcich so systémom SAP podľa cieľových skupín definovaných vo výzve (mladí ľudia vo veku do 25 rokov; zamestnanci; osoby zúčastnené na aktivitách v rámci celoživotného vzdelávania), v rámci výzvy: OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01 - NedisKVALIFIKUJ SA!, operačného programu: 312000 - Operačný program Ľudské zdroje. 

Výsledkom analýzy bude zmapovanie aktuálnych požiadaviek zamestnávateľov na slovenskom pracovnom trhu na prácu so systémom SAP a definovanie funkčností (modulov), ktoré sú na trhu preferované. Analýza by mala obsahovať (aj) údaje za oblasti: SAP Financie, SAP Logistika, SAP HANA, SAP SOFIA. 

Termín, miesto predloženia a lehota viazanosti cenových ponúk: 

Ponuky treba predložiť najneskôr dňa 20.12.2018 do 10:00 hod., e-mailom na e-mailovú adresu takacova@octigon.sk, alebo poštou na adresu Octigon, a.s., Mlynské Nivy 49, Green Point Offices, blok H, 821 09 Bratislava.

Uchádzačom predložená vyplnená Príloha č.2  musí byť podpísaná uchádzačom alebo štatutárnym orgánom uchádzača, resp. osobou splnomocnenou na konanie za uchádzača, následne oskenované (scan) a doručené v lehote na predkladanie ponúk na vyššie uvedenú mailovú adresu.

Úplné znenie výzvy

Priloha Č. 2 vzor cenovej ponuky

Zmluva s víťazným uchádzačom

bottom of page