top of page
Projekt financovaný Európskou úniou a štátnym rozpočtom
Priemyselné výskumno-vývojové centrum BiDaC

ITMG, s.r.o. spolu s partnermi projektu Fakultou managementu Univerzity Komenského v Bratislave a Ekonomickou fakultou Technickej univerzity v Košiciach začala realizáciu projektu „BiDaC for research“. Dňa 6.7.2017 podpísaním Zmluvy o NFP sa ITMG, s.r.o stalo úspešným prijímateľom nenávratného finančného príspevku v rámci Operačného programu výskum a inovácie (PO VaI), Európskeho fondu pre regionálny rozvoj.

HLAVNÝ CIEĽ PROJEKTU

Hlavným cieľom projektu je prostredníctvom novovytvoreného BiDaC výskumného  laboratória identifikácia a overenie existujúcich metód a postupov spracovania veľkých objemov dát, ktoré v súčasnosti vyvíjajú technologické spoločnosti pre spracovanie Big Data Management (BDM).

Centrum bude z pohľadu obsahu a zúčastnených strán prvé Centrum na Slovensku takéhoto typu. Bude riešiť aktuálne potreby výskumu v oblasti BDM, ktorý predstavuje kritické know-how pre rôzne oblasti priemyslu, vedy a výskumu a sociálnych vedných odborov.

PARTNERI
Tlačová správa
bottom of page