top of page

Verejné obstarávanie prehľad

Podpora pre VO

V rámci podporných aktivít predpokladáme externú podporu pre procesy verejného obstarávania, ktoré budú hradené z paušálnej sadzby projektu. 

Obstaranie Analýza požiadaviek trhu práce

Definovanie požiadaviek trhu práce na pracovníkov pracujúcich so systémom ERP podľa cieľových skupín definovaných vo výzve (mladí ľudia vo veku do 25 rokov; zamestnanci; osoby zúčastnené na aktivitách v rámci celoživotného vzdelávania).
Výsledkom analýzy bude zmapovanie aktuálnych požiadaviek zamestnávateľov na slovenskom pracovnom trhu na prácu so systémom ERP a definovanie funkčností (modulov), ktoré sú na trhu preferované. Analýza by mala obsahovať (aj) údaje za oblasti: ERP Financie, ERP Logistika, ERP vývoj, ERP univerzitné IS.

Obstaranie HW a SW notebooky

Obstaranie HW a SW notebooky

zmluva s vybraným uchádzačom

Grafické spracovanie a tlač publikácie

Grafické spracovanie a tlač 4 samostatných publikácií v charaktere študijných materiálov. položka 6.4.4.

Grafické spracovanie publikácii bude zahŕňať - vypracovanie grafického návrhu obálky, titulných strán a záverečných strán, grafické riešenie vnútorných strán, tabuliek, grafov, vstupná konzultácia, koncepčné riešenie, vypracovanie grafického návrhu, výber návrhu a odsúhlasenie verejným obstarávateľom, dopracovanie návrhu, korektúry, finálne spracovanie grafického návrhu.

Obstaranie Licencia ERP pre vzdelávanie

Obstaranie licencie pre prístup k materiálom a školiacemu prostrediu počas doby trvania projektu.

Please reload

bottom of page