top of page

ITMG, s.r.o. začala realizáciu projektu „Zvyšovanie úrovne vzdelávania v oblasti ekonomických Informačných systémov - ERPCLUB“, číslo ITMS2014+: 312011D566 . Dňa 17.2.2018 podpísaním Zmluvy o NFP sa ITMG, s.r.o stalo úspešným prijímateľom nenávratného finančného príspevku v rámci OP Ľudské zdroje.

Projekt je zameraný na poskytnutie kurzov v rámci celoživotného vzdelávania cieľovej skupine za účelom lepšieho uplatnenia účastníkov kurzov na trhu práce. Kurzy budú vysoko špecializované na aktuálne požiadavky trhu práce. Hlavnou témou kurzu budú najpoužívanejšie informačné systémy na správu podnikových zdrojov na Slovensku, ale aj v 

z jednotlivých oblastí, ktoré sú vačšinou pokrývané ERP systémom. Podľa svojho záujmu si budú môcť vybrať zo všeobecných štandardných funkcionalít (akými sú napr. finančné moduly, logistické moduly a pod), funkcionalít zameraných skôr na vývoj a správu informačných systémov alebo špecifických funkcionalít upravených na podmienky univerzitných informačných systémov.

Miestom realizácie projektu bude Banská Bystrica.

Výsledkom (ukazovateľom) projektu bude počet účastníkov celoživotného vzdelávania, ktorí v čase odchodu získali alebo si zvýšili kvalifikáciu

Projektom sa podporí hlavný cieľ Operačného programu Ľudské zdroje: Podporiť rozvoj ľudských zdrojov, celoživotného učenia a ich plnohodnotného začlenenia sa na trh práce na zlepšenie ich sociálnej situácie.

Z nadnárodného hľadiska projekt podporí cieľ stratégie EÚ Európa 2020: zabezpečiť 75-percentnú mieru zamestnanosti pre ľudí vo veku 20 – 64 rokov do roku 2020.

pre potreby projektu obstarávame:

bottom of page