top of page
Education Ebook - Email Banner.jpg

Kurzy MindManager

Spoločnosť ITMG už pri prvých skúsensotiach s MindJet riešeniami na trhu (ešte v roku 2004) pochopila prínos tohoto riešenia v rôznych oblastiach od marketingu, obchodu, služieb až po oblasť verejného sektora a nadviazala úzku obchodnú spoluprácu so spoločnosťou Mindjet GmbH (od roku 2016 Corel Corporation).

 

Prinášame produkty MindManager na slovenský trh a podporujeme jeho impelemntáciu a využívanie na základe znalostí a vlastných skúseností v rôznych oblastiach manažmentu a informačných technológií.

 

Prínos spolupráce spočíva vo využití porozumenia procesov a súvislostí ovplyvňujúcich fungovanie spoločnosti a v spôsobilosti produktu MindManager pri optimalizácii jednotlivých činností podnikov a podporou ich trvalého rastu.

 

Myšlienkové mapy sú najdokonalejšou pomôckou pre premýšľanie, pokiaľ chcete odomknúť potenciál svojho mozgu; fungujú totiž rovnako ako procesy v ňom prebiehajúce. Pokiaľ ste stratení vo svojich organizačných záležitostiach alebo sa vám už rozmazal celkový obraz vašeho podnikania, vďaka nakresleniu myšlenkovej mapy získate jednoduchý prehľed situácie, ktorý vám vráti optimizmus.

 

MindManager

Základný kurz používania

 • Užívateľský interface a funkcie menu

 

 • Využívanie hotových a predpripravených templatov

 

 • Základné prvky myšlienkových máp v MindManageri

 

 • Vytvárnia myšlienkových máp v prostredí MindManage

 

 • Objekty a grafické elementy myšlienkových máp, formátovanie objektov a práca s objektami

 

 • Využívanie ikon a iných grafických prvkov

 

 • Spájanie objektov, naznačovanie sekundárnych vzťahov objektov 

 

 • Prílohy, hypertexové odkazy, linky

 

 • Tlač dokuemntov

 

 • Export myšlienkových máp do rôznych prostredí a formátov

 

OBSAH KURZU
KOMU JE KURZ URČENÝ?

Užívatelia, ktorí chcú integrovať MindJet do svojich pracovných procesov ako podporný nástroj.

Užívatelia, ktorí plánujú využívať MindJet Mindmanger pre podporu plánovnia,  pracovných postupov, designu dokumentov, dátových súborov, plánovania dennej agendy.

Pokročilý kurz používania MindJet MindManager
OBSAH KURZU

Prehĺbenie znalostí zo základného školenia,  rozpracovanie rôznych príkladov z praxe.  Respondenti môžu prinášať príklady z vlastnej praxe a riešenej problematiky. Ukážka nasadenia vhodných nástrojov, templatov a zvýrazňujúcich prvkov MindJetu rozvíja schopnosti modelovania a vizualizácie reálnych úloh pokročilých užívateľov.

 

Školenie poskytne prehľad o predchádzajúcich verziách MindJetu, vyzdvihne vlastnosti a účel nových komponentov riešenia. Precvičia sa praktické príklady ako prehľadne zobraziť informácie a skvalitniť vypovedaciu schopnosť MindJet zobrazenia. Frekventanti získajú zručnosť a efektívne postupy pre využívanie MindJetu pre ich organizáciu a tvorbu situačných správ, koncpecií, protokolov, projektov a plánov. Súčasťou školenia je metodika využívania MindJet pre plánovanie projektov, prehľady riešenia projektov a úloha, využitie MindJet pre komunikáciu projektového manažéra s riešiteľmi a manažmentom. 

 

Účastníci kurzov získajú informácie a precvičia si širokú škálu exportovacích možností, ako sprístupniť, resp. využiť  vytvorené vizualizácie v iných prostrediach a formátoch, najmä pre tých adresátov informácií, ktorí zatiaľ nemajú prístupné prostredie MindJet, alebo sú zvyknutí pracovať v prostredí MS Office, Power Point, s grafickými formátmi ako JPG, PDF a pod. Súčasťou programu je nácvik  využívania Powerfilter a indexovania myšlienkových máp, práca so vzorcami, implementácia výpočtových rutín a redefinovanie vlastností subjektov, znázornených v myšlienkových mapách.  

 

Precvičujú sa praktické funkcie, vbudované do MindJet riešenia, akými sú časovače, zasielanie upozornení na termíny, pripájanie príloh, zostavovanie praktických prehľadových správ, implementácia tabuliek a diagramov do zobrazovaných vizualizácií a využitie prezentačných schopností priamo z prostredia MindJet. Samozrejme sa nezabudne aj na rozšírené možnosti importu a exportu údajov z prostredia MindJet.

PRE KOHO JE KURZ URČENÝ?

Užívatelia, ktorí zvládli základnú funkcionalitu a príkazy v prostredí MindJet a sú už schopní zostavovať individuálne myšlienkové mapy a majú skúsenosť s používaním MindJetu.

 

Užívatelia, ktorí majú cieľ využívať prostredie MindJet na plánovanie projektov, práce, na reštrukturalizácii organizácie a jej útvarov, na zostavovanie prehľadov stavu riešenia projektov a komunikáciu projektových review smerom k vyššiemu manažmentu a medzi PM a riešiteľmi v rámci projektu.

 

Užívatelia, ktorých pracovná náplň má súvislosť s dynamickou tvorbou správ v štýle práce "na počkanie", konceptov, popisov procesov, zoznamov a prehľadov stavu riešenia, zásob a pod.

Expertné poradenstvo
Školenie a semináre

Sú určené pre všeobecné témy, informácie, pracovné postupy. Pre veľmi špecifické otázky nasadenia MindJet pre riešenie vybraných podnikových problémov, výskumu, zložitých problémov a implementácie a nastavenie vhodného riešenia v oblasti MindJet je predmetom expertného poradenstva. Poradenstvo, koučing je zamerané na efektívnu aplikáciu širokého spektra MindJet nástrojov a riešení na špecifickú problematiku Vášho pracoviska a na pomoc pri optimalizácii MindJet univerzálneho riešenia pre vybranú skupinu konkrétnych problémov. 

 

Naši experti majú prístup k databáze riešení MindJet a pomôžu Vám vybrať vhodný template, príklady obdobných riešení a podporia transformáciu existujúcich riešení na Vami vybraté reálne úlohy.

 

ITMG chápe koučing  ako spoločný sprievodný proces pri vypracovaní stratégie nasadenia a využívania prostredia MindJet pre konkrétne úlohy organizácie. Koučing je svojim spôsobom podpora užívateľa pri hľadaní vlastných riešení, v čom sa radikálne líši od poradenských služieb. 

Poradcovia vám radia a predkladajú návrhy riešení, ktoré vyplývajú z ich vlastnej skúsensoti a využívania MindJetu.

 

Koučing na druhej strane reprezentuje systémový prístup a podporu pre užívateľa, aby sám našiel vhodné riešenie pre špecifický problém s využitím možností MindJetu. Vypracovaný súbor otázok a odporúčaní pomáha koučovi motivovať užívateľa v hľadaní jeho vlstného riešenia, ktoré na zákalde praktických skúsensotí je vždy vhodnejšie a lepšie akceptované, ako  prebrané riešenie od poradcu, alebo iného vzoru riešenia.

ITMG

Služby

Kurzy

Newsletter

Prihláste sa do nášho newslettru a buďte informovaní o novinkách z nášho odvetvia a z firmy ITMG.

Kontakt

+421910395167

Sociálne médiá

 • Facebook Social Icon
 • LinkedIn Social Icon
bottom of page